Get Started Now!
Check out our products.
MEDICINE?
YOUR ANIMAL NEED
Contact Us!
The #1 Selling Medicine for Animals in Thailand.
WELCOME TO NOVA MEDICINE
(+66) 02-977-3702
CONTACT US
Check out our products.
MEDICINE?
Your animal need

Featured Products

News

ข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะชนิดผสมอาหาร ให้สามารถออกฤทธิ์ได้เต็มประสิทธิภาพ

การใช้ยาปฏิชีวนะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดการฟาร์ม เพื่อใช้ในการรักษาและควบคุมโรคในปศุสัตว์ สามารถเลือกใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น การฉีด(เข้ากล้ามเนื้อ,เข้าใต้ผิวหนัง,เข้าเส้นเลือด), การกิน(ละลายน้ำหรือผสมอาหาร) เป็นต้น วิธีหนึ่งที่นิยมมากในการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ คือ การผสมยาปฏิชีวนะในอาหาร ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวก และง่ายในการจัดการ สำหรับยาปฏิชีวนะในรูปแบบผสมอาหารมีหลากหลายชนิด เช่น อะม็อกซิซิลลิน, ไทอะมูลิน, ทิลมิโคซิน, ด็อกซี่ซัยคลิน เป็นต้น [...]

Read More