เกี่ยวกับเรา

ประวัติโดยย่อ

บริษัท โนวา เมดิซีน จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์ อาทิเช่น ยาต้านจุลชีพ (Antibiotics), ยารักษาโรค, ยาบำรุง และอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ซึ่งดำเนินการผลิตยาในหมวดของยาปราศจากเชื้อ, ยาน้ำ และยาผง โดยมีสถานที่และระบบควบคุมการผลิตที่เหมาะสม เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและวัสดุสำหรับการบรรจุ กรรมวิธีการผลิต บุคลากร การควบคุมสภาวะแวดล้อม ตลอดจนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพยาในระหว่างผลิต ยารอบรรจุ และยาสำเร็จรูปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (Good Manufacturing practice, GMP) และสอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2554” (PIC/S) ในปัจจุบัน โดยในทุกขั้นตอนการผลิตของบริษัทฯ จะเน้นถึงความสะอาดถูกหลักอนามัย และคุณภาพของสินค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯ จะให้ความสำคัญต่อคุณภาพของเวชภัณฑ์โดยการใช้ระบบ “การควบคุมการผลิต” ในทุกขั้นตอนของการผลิต โดยแต่ละแผนกจะใช้วิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของแต่ละแผนก ทั้งนี้จะต้องตั้งอยู่บนกฎเดียวกันคือ เป็นขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐานด้วยเครื่องมืออันทันสมัย มีคุณภาพสูงจากในและต่างประเทศ

บริษัท โนวา เมดิซีน จำกัด มีนโยบายมุ่งเน้นที่จะผลิตและพัฒนายาสัตว์ให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพที่ดีออกสู่ท้องตลาด โดยมีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตขึ้นนั้นมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ต้องการ


Our History

10