การประกันและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์


การประกันและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

บริษัท โนวา เมดิซีน จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และ จาก Saudi Food & Drug Authority ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยบริษัทได้ดำเนินการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตทั้งกระบวนการตั้งแต่ การคัดสรรวัตถุดิบ วัสดุบรรจุที่มีคุณภาพ การควบคุมคุณภาพทั้งด้านกายภาพ,ด้านชีวภาพและด้านเคมีในทุกขั้นตอนของการผลิตจนถึงการปล่อยผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาด พร้อมทั้งมีระบบตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต การควบคุมความสะอาดของสภาพแวดล้อมในการผลิต การติดตามความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งก่อนและหลังการจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง

บริษัท โนวา เมดิซีน จำกัด มีห้องปฎิบัติการทั้งทางด้านเคมีและจุลชีววิทยาที่มีเครื่องมือวิเคราะห์ที่แม่นยำและทันสมัย เช่น เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer, เครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC), เครื่อง Fourier Transform Infrared Spectrophotometer (FT-IR), เครื่อง UV Spectrophotometer เป็นต้น โดยเครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมด ได้รับการสอบเทียบและทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานตามระยะเวลาอย่างเหมาะสมจากหน่วยงานที่ได้รับรองมาตรฐานห้องปฎิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 และนักวิทยาศาสตร์ทุกคนในห้องปฎิบัติการของบริษัทได้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อให้มีความสามารถและความชำนาญในการวิเคราะห์อย่างเพียงพอ ส่งผลให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำ มีความเที่ยงตรง และน่าเชื่อถือ รวมทั้งทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ออกสู่ท้องตลาดมีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมสำหรับลูกค้าของเรา