เอ็นโรโนวา 5%

เอ็นโรโนวา 5%

ใช้สำหรับฉีดเท่านั้น

ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อ ในโค สุกร และสุนัข ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียทั้งชนิดแกรมบวก และแกรมลบที่ไวต่อยานี้รวมถึงเชื้อจำพวก Mycoplasmas ซึ่งการตรวจสอบและวินิจฉัยในทางคลินิก แสดงให้เห็นว่าเชื้อที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อสามารถใช้ยานี้อย่างได้ผล

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ :

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ Enrofloxacin 50 มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้ :

ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อ ในโค สุกร และสุนัข ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียทั้งชนิดแกรมบวกและแกรมลบที่ไวต่อยานี้รวมถึงเชื้อจำพวก Mycoplasmas ซึ่งการตรวจสอบและวินิจฉัยในทางคลินิกแสดงให้เห็นว่าเชื้อที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อสามารถใช้ยานี้อย่างได้ผลดังเช่น
– ใช้รักษาโรคติดเชื้อในโคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ E. coli, Haemophilus spp., Pasteurella spp. และ Mycoplasma bovis เป็นต้น
– ใช้รักษาโรคติดเชื้อในสุกรที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ E. coli, Pasteurelle spp. และ Mycoplasma hyopneumoniae เป็นต้น
– ใช้รักษาโรคติดเชื้อในสุนัขที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ E. coli, Salmonella spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp. และ Staphylococci เป็นต้น

ขนาดและวิธีการใช้ :

สำหรับโคและสุกร – ใช้ยานี้ 1 มิลลิลิตร ต่อน้ำหนักตัว 20 กิโลกรัม (โดยใช้ Enrofloxacin 2.5 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม) วันละครั้ง
สำหรับสุนัข – ใช้ยานี้ 1 มิลลิลิตร ต่อน้ำหนักตัว 10 กิโลกรัม (โดยใช้ Enrofloxacin5 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม) วันละครั้ง

วิธีการให้ยา :

สำหรับโคและสุนัขให้ฉีดยานี้เข้าใต้ผิวหนัง และสำหรับสุกรให้ฉีดยานี้เข้ากล้ามเนื้อ ระยะเวลาการให้ยาให้ฉีดติดต่อกัน 3 วัน และกรณีที่มีการติดเชื้อซาลโมเนลล่า (Salmonellosis) ให้ฉีดติดต่อกัน 5 วัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

โคเนื้อ, โคนม, สุกร, สุนัข

Disease

โรคติดเชื้อแบคทีเรีย

หมวดหมู่: