ไอเวอร์เม็กติน 1%

ไอเวอร์เม็กติน 1%

ใช้ฉีดเข้าใต้ผิวหนังเท่านั้น

ใช้รักษาและควบคุมพยาธิในโค และ สุกร

  • รายละเอียด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบ :

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ Ivermectin 10 mg ( 1 % w/v )

ข้อบ่งใช้ :

สำหรับโค
ใช้รักษาและควบคุมพยาธิในโค ได้ดังต่อไปนี้
1. พยาธิตัวกลมในกระเพาะอาหารและลำไส้ (Gastro-intestinal nematodes) ทั้งตัวโตเต็มวัยและตัวอ่อนระยะที่ 4 เช่นOstertagia ostertagi (สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในทุกระยะ), O. lyrata,Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, T. colubriformis, Cooperia oncophora, C. punctata,C. pectinata, Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum, Strongyloides papillosusตัวโตเต็มวัยเท่านั้น), Nematodirus helvetianus (ตัวโตเต็มวัยเท่านั้น) N. spathiger (ตัวโตเต็มวัย เท่านั้น),Trichuris spp. (ตัวโตเต็มวัยเท่านั้น)
2. พยาธิในปอด (Lungworms) ทั้งตัวโตเต็มวัยและตัวอ่อนระยะที่ 4 เช่น Dictyocaulus viviparus
3. พยาธิในตา (Eyeworms) ตัวโตเต็มวัยเท่านั้น เช่น Thelazia spp.
4. ปุ่มปมบนหลังสัตว์ (Warbles) เป็นระยะที่ตัวอ่อนฝังตัวอยู่ใต้ผิวหนัง เช่น Hypoderma bovis, H. lineatum
5. ไร, หมัด, เห็บ (Mites) เช่น Psoroptes ovis, Sarcoptes scabiei var. bovis
6. เหา (Lice) เช่น Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus
7. ในบางครั้งอาจใช้ยานี้เพื่อควบคุมโรคผิวหนังที่เกิดจากการกัดของไรหรือหมัด (Mange mites) เช่นChorioptes bovis และ การกัดของเหา เช่น Damalina bovis แต่ก็ยากที่จะขจัดพยาธิภายนอกเหล่านี้ให้หมดไปโดยสิ้นเชิง เนื่องจากสภาวะแวดล้อมในการเลี้ยง นอกจากนั้น เมื่อปล่อยโคออกไปและเล็มหญ้ากินเองก็มีโอกาสที่พยาธิที่ทำให้เกิดโรค เช่น ไข่หรือตัวอ่อนของพยาธิตัวกลม เป็นต้น เข้าสู่ตัวสัตว์ได้ ดังนั้นการรักษาและควบคุมด้วยยานี้ตามขนาดที่แนะนำ เพื่อไม่ให้เกิดโรคซ้ำอีกนั้นขึ้นอยู่กับพยาธิแต่ละชนิด เช่น Cooperia spp. สามารถควบคุมอยู่ได้อย่างน้อย 7 วันหลังจากให้ยา; Haemonchus placei, T.axei,C.punctata,C.oncophora และ Oesophagostomum radiatum สามารถควบคุมได้ภายใน 14 วัน หลังจากให้ยา; DictyocaulusviviparusและOstertagiaostertagi สามารถควบคุมได้ภายใน 21 วัน หลังจากให้ยา

สำหรับสุกร

ใช้รักษาและควบคุมพยาธิในสุกร ได้ดังต่อไปนี้
1. พยาธิตัวกลมในกระเพาะอาหารและลำไส้ ทั้งตัวโตเต็มวัยและตัวอ่อนระยะที่ 4
2. พยาธิในปอด (Lungworms) เช่น Metastrongylus spp.(ตัวโตเต็มวัยเท่านั้น)
3. เหา (Lice) เช่น Haematopinus suis
4. ไร, หมัด, เห็บ (Mites) เช่น Sarcoptes scabiei var. bovis

ขนาดและวิธีการการใช้ยา :

สำหรับโค : ใช้ยานี้ 1 มิลลิลิตร ต่อน้ำหนักสัตว์ 50 กิโลกรัม
สำหรับสุกร : ใช้ยานี้ 1 มิลลิลิตร ต่อน้ำหนักสัตว์ 33 กิโลกรัม

ข้อมูลเพิ่มเติม

Animal

โคเนื้อ, โคนม, สุกร

Disease

พยาธิ, ไร,หมัด,เห็บ

หมวดหมู่: